S H O W C A S E     T A L E N T

                                                                

                                                               Since 
  1983                                                                          


James - 5'8 - Brown Eyes - Black Hair - W 32'- Shirt M